Ang isang ligtas at epektibong bakuna sa COVID-19 ay magiging isang pinakamahalagang instrumento para matapos ang COVID-19 pandemic. 

Sa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Kailan magkakaroon ng bakuna laban sa COVID-19?

Sa kasalukuyan, wala pang naaprubahang bakuna para sa pag-iwas sa COVID-19. Isa o higit pang bakuna ang posibleng maging available bago matapos ang taon. 

Chơi poker tiền thật trực tuyếnSa simula, ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay posibleng gamitin sa bisa ng Emergency Use Authorization (EUA) mula sa U.S. Food and Drug Administration (FDA). Matuto pa tungkol sa at manood ng .

Pangunahing priyoridad ang kaligtasan ng bakuna

Chơi poker tiền thật trực tuyếnTinitiyak ng sistema sa kaligatasan ng bakuna ng U.S. na ang lahat ng bakuna ay ligtas, hangga't maaari. Alamin kung paano kumikilos ang pederal na pamahalaan para .

Chơi poker tiền thật trực tuyếnPara matiyak na natutugunan ng bakuna laban sa COVID-19 ang mga pangkaligtasang ipinag-aatas, bumuo ang California ng para magbigay ng mga rekomendasyon sa pamunuan ng California at bumuo ng kumpiyansa ng publiko tungkol sa kaligtasan ng bakuna.

Pamamahagi at pagsasapriyoridad sa bakuna

Chơi poker tiền thật trực tuyếnPinaplano ng California na makapagpamahagi ng bakuna at makapagsagawa ng pagbabakuna nang mabilis hangga't maaari. Gagawin ito pagkatapos ligtas na masuri at maaprubahan ang bakuna ng mga nangungunang eksperto sa kalusugan.

Chơi poker tiền thật trực tuyếnSa simula, magiging napakalimitado ng supply ng bakuna. Tinitiyak ng California na ang mga supply na ito ay ipapamahagi at ibibigay nang patas, una sa mga Californian na nagtatrabaho sa pangangalagang pangkalusugan at sa ibang kritikal sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, at sa mga nasa pinakamataas na panganib na mahawa, may malubhang karamdaman, o nanghahawa ng COVID-19.    

Paano nagpaplano ang California para sa pagbabakuna laban sa COVID-19? 

Ang pamamahagi ng California ng mga bakuna sa COVID-19 ay gagabayan ng mga sumusunod na prinsipyo:

  1. Natutugunan ng bakuna ang mga pangkaligtasang ipinag-aatas.
  2. Patas na ipinapamahagi at ipinamimigay ang bakuna. 
  3. Kasama ang mga partner ng komunidad sa pagpaplano mula sa simula para sa malawak na input at transparency.

Magiging transparent, maingat, at patas ang California sa pamamahagi nito ng bakuna. Ang estado ay magbibigay ng bakuna laban sa COVID-19 para sa lahat sa California, na may gusto nito.

Ano ang bisa ng mga bakuna laban sa COVID-19?

Chơi poker tiền thật trực tuyếnPoprotektahan tayo ng mga bakuna laban sa COVID-19 mula sa virus na nagdudulot ng COVID-19 nang hindi nagkakaroon ng karamdaman. Iba't iba ang bisa ng iba't ibang bakuna, pero ang lahat ng ito ay tumutulong sa ating immune system na labanan ang mga impeksyon sa hinaharap.

Karaniwang inaabot ng ilang linggo pagkatapos ng huling dosis sa isang serye bago maging ganap na protektado. Kung minsan, ang pagpapabakuna ay puwedeng magdulot ng hindi mataas na lagnat o mga sintomas na katulad sa trangkaso, pero hindi mapanganib ang mga ito.

Ano ang mga benepisyo ng pagpapabakuna?

Ang mga bakuna laban sa COVID-19 na awtorisado ng FDA ay maingat na susuriin sa mga klinikal na pagsubok para sa kakayahan ng mga ito na protektahan tayo laban sa COVID-19. 

Hindi pa nalalaman ang kakayahan ng mga bakuna laban sa COVID-19 na protektahan tayo mula sa panghahawa ng virus sa ibang tao, pero masusing pinag-aaralan ito.

Pagsisiwalat ng mga maling ideya tungkol sa pagpapabakuna

Hindi ka magkakaroon ng COVID-19 mula sa mga bakuna laban sa COVID-19

Walang anuman sa mga binubuong bakuna laban sa COVID-19 ang posibleng magdulot ng COVID-19. May ilang iba't ibang uri ng mga bakunang ginagawa. Gayunpaman, ang layunin para sa bawat isa sa mga ito ay para turuan ang ating mga immune system kung paano labanan ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Matuto pa tungkol sa .

Hindi ka magpopositibo sa mga pagsusuri sa virus para sa COVID-19 dahil sa mga bakuna laban sa COVID-19

Ang mga bakunang kasalukuyang nasa klinikal na pagsubok sa Estados Unidos ay hindi magbibigay sa iyo ng positibong pagsusuri sa , na ginagamit para makita mayroon kang kasalukuyang impeksyon.

Kung makakagawa ang iyong katawan ng immune response, na layunin ng pagpapabakuna, may posibilidad na magpositibo ka sa ilang . Nalalaman sa mga pagsusuri sa antibody na nagkaroon ka ng dating impeksyon at mayroon kang kaunting proteksyon laban sa virus. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ng mga eksperto kung paano posibleng maapektuhan ng bakuna laban sa COVID-19 ang mga resulta ng pagsusuri sa antibody.

Ang mga taong nagkasakit ng COVID-19 ay posible pa ring magkaroon ng benepisyo sa pagpapabakuna

Chơi poker tiền thật trực tuyếnDahil sa matitinding panganib sa kalusugang nauugnay sa COVID-19 at ang impormasyong posible ang muling pagkakaimpeksyon sa COVID-19, posibleng payuhan ang mga tao na magpabakuna laban sa COVID-19 kahit nagkaroon na sila ng COVID-19 dati.

Sa panahong ito, hindi namin alam kung gaano katagal protektado ang isang tao sa pagkakasakit ulit pagkatapos gumaling mula sa COVID-19.

Chơi poker tiền thật trực tuyếnHindi namin alam kung gaano katagal may bisa ang immunity na ibinigay ng pagpapabakuna hangga't hindi tayo nagkakaroon ng bakuna at higit pang data sa kung gaano ito kahusay.

Makakatulong ang pagpapabakuna na pigilan ang pagkakasakit ng COVID-19

Bagama't maraming taong may COVID-19 ang may hindi malubhang karamdaman, posibleng magkaroon ang iba ng o posible silang mamatay. Walang paraan para malaman kung ano ang epekto sa iyo ng COVID-19, kahit hindi wala ka sa . Ang bakuna laban sa COVID-19 ay tumutulong na protektahan ka, nang hindi mo nakukuha ang sakit. Matuto pa tungkol sa .

Mga tanong at sagot

Manatiling updated

  • CDPH:
  • CDC: